aanmelden

Meld jullie school nu gratis aan!

Anno N. fersus skoalbern

Het pakket bestaat uit drie handleidingen (onder-, midden- en bovenbouw) en toegang tot de digitale omgeving.

Jou my de romte!

Het pakket bestaat uit de lesbrief en voor alle leerlingen het leesboek ‘Jou my de romte!’.Scholen over Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2