Anno N.

Anno N. bringt freonskip fierder!

Jou omtinken oan pesten, gearwurkjen en freonskip mei de spannende escape(class)room en it oangripende lêsprojekt oer Anno N. Yn it Frysk en geskikt foar de hiele basisskoalle.

It ferhaal fan Anno N.

Troch op in beslissend momint yn in belangrike fuotbalwedstriid de bal net ôf te jaan, feroaret Anno syn libben. Hy wurdt troch al syn klasgenoaten yn ’e steek litten en it pesten wurdt hoe langer hoe slimmer. Anno rekket frustrearre en begiet dêrtroch in misstap. In mistap mei grutte gefolgen…

Escape(class)room
Anno N. fersus skoalbern

Groep 1 o/m 8

Slagget it de learlingen om yn de spannende escape(class)room út de greep fan Anno N. te kommen? Troch mei inoar puzels op te lossen en koades te kreakjen wurde de learlingen har bewust fan harsels en de (gearwurking mei) oare learlingen.

Lêsprojekt
Jou my de romte!

Groep (6), 7 en 8

Jou my de romte! is in oangripend en yndrukwekkend lêsboek oer pesten. De bypassende lesbrief biedt oanlieding foar weardefolle petearen oer freonskip yn de klasse.

Skoallen oer Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2

Meld jim skoalle fergees oan!