oanmelde

Meld jim skoalle no fergees oan!

Anno N. fersus skoalbern

It pakket bestiet út trije hantliedingen (ûnder-, midden- en boppebou) en tagong ta de digitale omjouwing.

Jou my de romte!

It pakket bestiet út de lesbrief en foar alle learlingen it lêsboek ‘Jou my de romte!’Skoallen oer Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2