Oanmelde

Meld jim skoalle no oan!

Escape(class)room
Anno N. fersus skoalbern

Groep 1 o/m 8

It pakket bestiet út hantliedingen, kopiearblêden en in digiboerdapplikaasje.

Fergees!

Lêsprojekt
Jou my de romte!

Groep (6), 7 en 8

It pakket bestiet út in lesbrief en foar alle learlingen in lêsboek.

Fergees!Skoallen oer Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2