oan ‘e slach

Oan ‘e slach

Escape(class)room
Anno N. fersus skoalbern

Digitale omjouwing

‘Jou my de romte!’

Scholen over Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2